Antalis packaging
Milieu

Als een van de leidende internationale aanbieders van communicatiemedia onderkent en begrijpt Antalis economische, sociale en ecologische behoeften. Wij verplichten ons dat onze ondernemingen, bedrijfsdivisies en medewerkers bijdragen aan het behoud van het milieu. Dit handvest is onze getuigenis voor de sociale verantwoording van ondernemerschap.
 
Milieu
Vanzelfsprekend beschouwt Antalis de sleutelfactoren kwaliteit en service als doorslaggevend voor onze klanten. Andere belangrijke factoren behelzen de bij de productie van papierproducten gebruikte materialen, de invloed daarvan op het milieu, en de eisen aan de leveringsketen om de integriteit van onze producten te waarborgen. Om deze redenen beïnvloeden ecologische gezichtspunten onze zakelijke beslissingen.

Antalis ontwikkelt en brengt ecologisch verdraagzame producten op de markt, en garandeert dat deze in voorkomende gevallen uit duurzame bosbouw voortkomen. Antalis streeft ernaar de belasting van onze leveringen op het milieu te reduceren (middels optimalisering van het transport).

Leveringsketen
De inkoop van milieuvriendelijk papier en karton is een sleutelfactor voor onze bedrijfstak. We streven ernaar met leveranciers samen te werken die milieu-  en sociaal bewustzijn etaleren. We bevorderen milieuvriendelijke bedrijfsstrategieën, door onze leveranciers aan te moedigen via het vinden van geschikte producten en diensten hun eigen bijdrage aan de bescherming van het milieu te verbeteren.

Antalis tracht te garanderen dat zijn leveranciers hoge standaarden met betrekking tot kwaliteit en milieuvriendelijke diensten laten zien. Antalis zet samenwerkingsverbanden op met leveranciers, die ernaar streven hun energieverbruik en de uitstoot van schadelijke stoffen te reduceren. Antalis vermindert de energiebehoefte van depots in de omliggende gemeenten, voldoet aan alle wetten en voorschriften voor materialen en moedigt, waar mogelijk, een optimale handelswijze aan.
 
Klanten
Als onderdeel van onze rol in de leveringsketen, adviseert Antalis zijn klanten over tal van thema's die ook product- en kwaliteitsinformatie behelzen. Aanvullend ook de "productketen", die de levenscyclus van ons papier van het bos tot aan de klant ondersteunt en documenteert.

Antalis biedt een uitgebreid en milieuvriendelijk assortiment producten aan, stelt nauwkeurige informatie over gerecycled en milieuvriendelijk papier ter beschikking. Antalis biedt informatie aan, die onze klanten helpen bij kwesties inzake de milieu-vriendelijkheid van hun ondernemingen, recyclet, waar mogelijk, het eigen papier- en verpakkingsafval en voert programma's in voor het recyclen van pallets.

Medewerkers
Antalis heeft wereldwijd 6500 medewerkers in 37 landen. Het welbevinden van onze medewerkers heeft te allen tijde prioriteit.

Antalis biedt een veilige en gezonde werkomgeving voor onze medewerkers, garandeert dat de arbeidsomstandigheden op respect, overdracht van verantwoordelijkheid en vertrouwen gebaseerd zijn.  Antalis bevordert de bekwaamheid van onze medewerkers door trainingsprogramma's zoals bijv. het "Antalis International Manager‘s Programme" en ondersteunt diversiteit bij het leidinggevende personeel om ons internationale karakter te weerspiegelen.

Maatschappij
Als internationaal opererende onderneming leggen wij ons erop toe om op diverse vlakken nauwe betrekkingen met de ons omringende gemeenten aan te knopen. Met onze activiteiten ter ondersteuning van de regionale ontwikkeling trachten wij als een verantwoordelijke speler in de papierketen te handelen. Ook hebben wij een actieve rol bij de sponsoring van regionale programma's en nationale liefdadigheidsorganisaties, die de opvoeding, gezondheid en het milieu ondersteunen.

Antalis schept en ondersteunt regionale economische ontwikkeling waar gepast en steunt liefdadigheidsorganisaties.